Werkwijze

Fase 1: Inventarisatie

Van idee naar realisatie vergt een gedegen werkwijze. Wij gaan met onze opdrachtgever in gesprek om zo tot een optimale beeldvorming van het gewenste resultaat te komen. Hiervoor dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

  • opstellen van het Programma van Eisen;
  • beoordeling van de situatie en het bestemmingsplan;
  • bepaling van de procedures t.b.v. de benodigde vergunningen;
  • bepaling van de te verrichten werkzaamheden met daaraan gekoppeld de projectplanning.

Bouwadvies

 

Fase 2: Ontwerp

In deze fase wordt, in overleg met de opdrachtgever, de vormgeving van het te (ver)bouwen object bepaald. Aan de hand van het voorlopige schetsontwerp vindt, indien mogelijk, een vooroverleg met de gemeente/welstand plaats. Na goedkeuring van de gemeente zal het definitieve ontwerp worden vastgesteld. Tevens kan, na vaststelling van het definitieve ontwerp, een budgetbegroting worden opgesteld ten behoeve van de kostenbewaking.

 

Fase 3: Aanvraag omgevingsvergunning

Bij de volledige uitwerking van het ontwerp wordt het plan getoetst aan alle gestelde eisen met betrekking tot de vigerende wet- en regelgeving. Tevens wordt de coördinatie gevoerd over de te verrichten onderzoeken welke noodzakelijk zijn voor de realisatie van het object. Wanneer alle gegevens voorhanden zijn kunnen de tekeningen en berekeningen definitief worden afgewerkt waarna de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

 

Fase 4: Aanbesteding

Mede op basis van de gegevens van de verleende omgevingsvergunning kan het project verder worden uitgewerkt. De werktekeningen worden vervaardigd en het bestek c.q. de technische omschrijving wordt opgesteld. Wanneer alle gegevens beschikbaar zijn wordt de aanbesteding opgestart.

Bouwvergunning

 

Fase 5: Bouwmanagement

Gedurende het hele bouwtraject is het noodzakelijk deskundig toezicht te houden op de kwaliteit, de voortgang en de kostenbeheersing.